Gezamenlijke aanpak in registratie van meldplichtigen Het OM doet deel niet-melders af met een waarschuwing, rest wordt nader onderzocht

Het OM, KPSM, RST en de FIU Sint Maarten hebben in augustus 2017 een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar 13 dienstverleners die niet of onvoldoende meewerken aan hun registratie bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Sint Maarten. Een aantal van deze dienstverleners is als verdachte gehoord.

Het betreft juweliers, makelaars en accountants die herhaaldelijk door de FIU zijn verzocht zich te registreren. Ondanks meerdere verzoeken daartoe hebben zij niet aan de hiermee gepaard gaande verplichtingen voldaan.

Niet-financiële meldplichtige instellingen op Sint Maarten zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU Sint Maarten. Deze zogenoemde „poortwachters‟ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Daarom is het van groot belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID).

Het ingestelde strafrechtelijk onderzoek vindt plaats in het kader van het “niet-melders project”. Het doel van dit project is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan bij de FIU. In dat kader is registratie van nietfinanciële dienstverleners zoals juweliers, makelaars en accountants een uitermate belangrijke stap. Onderdeel van de registratie is het aanleveren van stukken waaruit blijkt dat de meldplichtige dienstverlener zijn bedrijf zo heeft ingericht dat kan worden voldaan aan de verplichtingen uit de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LV MOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LV ID).

Ruim een jaar geleden heeft de FIU een groep van 90 meldplichtige dienstverleners op Sint Maarten geïdentificeerd welke zich nog niet had geregistreerd. Om deze meldplichtigen te begeleiden in het registratieproces heeft de FIU informatiebijeenkomsten georganiseerd en diverse aanschrijvingen gedaan. Tevens heeft een branchevereniging gepoogd haar leden te motiveren tot het meewerken aan de registratieverplichting. Helaas bleek een groep van 13
dienstverleners notoir niet of onvolledig mee te werken. Na overleg tussen het OM en de FIU is, gezien het evidente belang van correcte registratie, besloten deze groep aan strafrechtelijk onderzoek te onderwerpen. Opsporingsambtenaren van het KPSM, het RST en de FIU hebben voorts gezamenlijk deze taak opgepakt.

Het effect van deze actie was direct merkbaar voor de FIU Sint Maarten. Enkele verdachten hebben tijdens het verhoor door opsporingsambtenaren aangegeven alsnog aan hun informatieverplichting te willen voldoen. Tevens hebben diverse meldplichtigen, die niet waren betrokken in onderhavig strafrechtelijk onderzoek, spontaan stappen ondernomen en openstaande informatie verzoeken van de FIU beantwoord.

Door het Openbaar Ministerie (OM) Sint Maarten is besloten dat ten aanzien van de verdachten die hebben meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek, een en ander beperkt blijft tot een waarschuwing. Deze waarschuwing wordt gegeven in de vorm van een voorwaardelijk sepot. Dit houdt in dat geen strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld wanneer zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is het tijdig aanleveren van alle benodigde stukken aan de FIU. Daarnaast mogen de verdachten zich niet anderszins schuldig maken aan strafbare feiten. Indien de voorwaarden niet worden nagekomen zal alsnog worden gedagvaard met als gevolg dat verdachte zich moeten verantwoorden voor de strafrechter. Ten aanzien van de niet meewerkende verdachten zal het strafrechtelijk onderzoek worden voortgezet.

Het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek blijft een belangrijk pijler in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. In de toekomst zal vanuit het “niet-melders project” blijvend aandacht worden gevraagd voor dit onderwerp. Zo is het in de fase van wederopbouw na orkaan “Irma” cruciaal dat meldplichtigen zoals administratie-en trustkantoren ongebruikelijke transacties melden gerelateerd aan bouwbedrijven.

Meer informatie over FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-sxm.net Zie tevens het eerdere persbericht; FIU Sint Maarten en OM starten “niet-melders project”