Eenmalige uitkering voor media Caribisch Nederland

Ook in Caribisch Nederland hebben de gevolgen van de coronacrisis een grote impact op de mediasector. In onzekere tijden als deze neemt de vraag naar informatie toe terwijl  de mediakanalen, die veelal afhankelijk zijn van reclame, hun inkomsten terug zien lopen. Omdat het juist in deze crisisperiode van groot belang is dat de informatievoorziening op peil blijft, heeft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media namens het ministerie van OCW een eenmalige uitkering toegezegd. Deze financiële ondersteuning is bedoeld voor de kranten en radio- en televisie stations in Caribisch Nederland die voldoen aan een aantal criteria: -        Voorziet beroeps- en bedrijfsmatig in nieuws over Saba, Sint Eustatius of Bonaire in het algemeen en nieuws over het coronavirus in het bijzonder en zet dit voor onbepaalde tijd voort; -        Was reeds vóór 19 maart 2020 actief met algemene informatievoorziening; -         Staat geregistreerd bij een Kamer van Koophandel in Caribisch Nederland; -         Staat op de perslijst bij de afdeling Communicatie van RCN; -        Ervaart dat de continuïteit onder druk staat als gevolg van de coronacrisis; -         Moet op 19 maart 2020 niet in staat van faillissement verkeren noch een verzoek tot surseance hebben ingediend. Voor radio en televisie geldt overigens ook dat het medium bekend moet zijn bij Agentschap Telecom en toestemming moet hebben van het Commissariaat voor de Media om uit te zenden. Voor organisaties die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden is in totaal US$ 66.000 beschikbaar gesteld. Televisiezenders kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering van US$ 6.000. Voor radiozenders en kranten zijn de eenmalige bedragen respectievelijk US$ 3.000 en US$ 2.000. De uitbetaling van de uitkering verloopt via OCW. Vanuit het ministerie is er een inventarisatie gemaakt van de diverse mediaorganisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze zijn in de week van 10 mei  benaderd met meer informatie, waaronder ook een aanvraagformulier. Uiterlijk op 5 juni aanstaande moet het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend per e-mail worden ingediend bij OCW.