Aandacht voor het Inzagerecht tijdens Dag van de Privacy

De Dag van de Privacy kenmerkt de dag van 28 januari 1981 waarop het Dataprotectieverdrag werd ondertekend. Vanaf 2007 heeft de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie de Dag van de Privacy in het leven geroepen. Sinds de ondertekening van het verdrag heeft u als burger recht op inzage, recht op correctie en verwijdering en dienen organisaties op de juiste wijze met de registratie van persoonsgegevens om te gaan.

Waarom is Inzagerecht zo belangrijk?
Als u bij een organisatie een verzoek indient voor inzage in uw persoonsgegevens, kunt u meer controleren dan alleen de juistheid van de gegevens;

  • u kunt ook nagaan voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt
  • hoe de gegevens zijn verzameld
  • het soort gegevens dat wordt gebruikt
  • met wie en of deze gegevens worden gedeeld
  • hoelang de bewaartermijn van de gegevens is
    Mocht het zo zijn dat de gegevens niet juist zijn dan kunt u dit laten corrigeren of verwijderen. Zo verkrijgt u inzicht in de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor wie geldt het Inzagerecht? Dit geldt voor alle burgers wiens gegevens verwerkt worden. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten zorgen dat zij het inzagerecht faciliteren. Als burger heeft u het recht om te weten of een organisatie over de juiste gegevens beschikt. Als u dit wilt weten, heeft u het recht aan een organisatie te vragen om uw gegevens in te zien. U hoeft niet te zeggen waarom u inzage wilt. De organisatie mag niet geheimzinnig doen over welke gegevens zij van u heeft, waar die vandaan komen en wat ermee gebeurt.

Wie let op de bescherming van persoonsgegevens?
In Caribisch Nederland is de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens (CPB BES) actief. Dit onafhankelijke orgaan houdt toezicht op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. CBP BES is sinds 2014 van start gegaan op de eilanden. De eerste jaren lag de focus van op het geven van voorlichting en het stimuleren van bewustwording rondom persoonsgegevens. De CBP BES heeft zich onder meer als taak gesteld om organisaties te informeren over de kaders van de wet. Uiteindelijk is de organisatie verantwoordelijk over de wijze van verwerking.

Dit jaar richt CPB BES haar pijlers onder andere op de toezicht en handhaving op het inzagerecht, de verwerking van medische gegevens, en de verwerking van sedulagegevens. Daarnaast blijft voorlichting ook een van de taken. “We willen juist in tijden van de Corona pandemie aandacht blijven geven aan de rechtmatige verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens”, aldus de voorzitter van de CBP BES, Dhr. Glenn Thodé.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van www.cbpbes.com . Heeft u als persoon of als organisatie vragen over de manier waarop persoonsgegevens behandeld (moeten) worden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat:  in**@cb****.com,  telefoon +599 715 9114.