Proces gefaseerde invoering Eilandsraadsverkiezingen van Sint Eustatius begint februari

New-Picture.png

Met ingang van 20 februari start het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bewustwordings- en educatiecampagne in de aanloop naar de eilandsraadsverkiezingen. Dit voorverkiezingsproces zal bestaan uit een serie voorlichtingsbijeenkomsten en inloopbijeenkomsten voor bestaande en aankomende politici en een bewustwordingscampagne voor het publiek. Het belangrijkste doel is om bestaande en toekomstige politici te motiveren om deel te nemen aan de voorgenomen eilandsraadsverkiezingen, zoals aangekondigd in de brief van september 2019.

Het eerste evenement is een informatieavond georganiseerd op 20 februari in het Mike van Putten Youth Centre, waar informatie zal worden verstrekt over de komende verkiezingen, het zijn van een politicus en het vervolgtraject. Na de informatiesessie wordt op 21 februari een inloop dag georganiseerd waarbij personen die een carrière in de politiek (her)overwegen de gelegenheid krijgen om vragen te stellen over het zichzelf beschikbaar stellen en de vervolgacties. Aanbevolen sprekers voor de voorlichtingsbijeenkomst zijn de regeringscommissaris en een vertegenwoordiger van de Kiesraad, ondersteund door deskundigen.

De tweede informatiesessie is gepland in maart, gevolgd door een inloopsessie de volgende dag. Het doel van deze voorlichtingsbijeenkomst is om basisinformatie te verstrekken over de staatkundige verhoudingen, de rol en verantwoordelijkheden van de Eilandsraad, het Bestuurscollege en de gezaghebber/regeringscommissaris en hoe deze zich verhouden tot de ambtenarij. In deze periode zal een publieke bewustwordingscampagne op radio, televisie en sociale media dezelfde onderwerpen behandelen.

In april zullen voormalige en huidige politici, functionarissen en grondwettelijke deskundigen ‘best practices’ (verhalen) en hun persoonlijke ervaringen delen. “Het is belangrijk dat de deskundigen die bekend zijn met het eiland Sint Eustatius deel uitmaken van dit proces om zowel politici als het electoraat klaar te stomen voor de gefaseerde verkiezingen van de Eilandsraad”, aldus regeringscommissaris Marcolino Franco.

Na de derde voorlichtingsbijeenkomst zal het Openbaar Lichaam Sint Eustatius de campagne voor de nominatie van politieke partijen en kandidaten voor de eilandsraadsverkiezingen actief starten. Belangrijke mijlpalen in dit proces zijn de registratie van politieke partijen voor deelname en het opstellen van de kandidatenlijsten. Het laatste hoogtepunt zijn de daadwerkelijke verkiezingen van de eilandsraad. Hieraan gaat een bewustwordingscampagne vooraf die RCN Communicatie in nauwe samenwerking met het Openbaar Lichaam Sint Eustatius zal uitvoeren.

De Kiesraad zal een centrale rol spelen in het voorverkiezingsproces. De Kiesraad is een adviesorgaan voor de regering en de Eerste en Tweede Kamer, welke advies geeft op onderwerpen die verband houden met het kiesrecht en het houden van verkiezingen. Daarnaast fungeert de Kiesraad als centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Vanaf 20 februari kunnen het publiek en de politici hun vragen indienen op een speciaal e-mailadres: statia2020elections@statiagov.com

Comments are closed.

scroll to top