Benoeming CBCS-president Bob Traa

Willemstad/Philipsburg – Met ingang van 13 juni 2019 is de heer Bob Traa door de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) benoemd tot president van de CBCS, vooruitlopend op zijn definitieve aanstelling. Deze functie werd sinds 17 november 2017 tijdelijk vervuld door mevrouw Leila MatroosLasten.

De RvC heeft op 11 maart 2019 aan de minister van Financiën van Curaçao en de minister van Financiën van Sint Maarten de aanbeveling gedaan om de heer Traa te benoemen tot president van de CBCS.

Sinds de aanbeveling van de RvC zijn intussen drie maanden verstreken. Artikel 20, vijfde lid, van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten schrijft voor dat als de landen nalaten om binnen drie maanden na een aanbeveling door de RvC een president of directeur te benoemen, die raad uit die aanbeveling tijdelijk een president onderscheidenlijk directeur moet benoemen totdat de landen tot benoeming overgaan.

De RvC heeft daarom besloten om de heer Traa met ingang van 13 juni 2019 tijdelijk te benoemen tot president van de CBCS, tot aan het moment dat de landen Curaçao en Sint Maarten in de benoeming van president voorzien.

De heer Traa is ruim 34 jaar werkzaam geweest bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zijn kernkwaliteiten en ervaring zijn aan de hand van de balans van de publieke sector ontwikkelen van een houdbaar begrotingsbeleid en het maken van macroeconomische analyses. Hij is verder vaardig op gebieden zoals economische groei en concurrentiepositie en ook lange termijn economisch conjunctuur met inbegrip van demografische ontwikkelingen. Hij besteedt ook bijzondere aandacht aan thema’s zoals productiviteit, betalingsverkeer en wisselkoersbeleid.

De heer Traa heeft een sterke visie over de ontwikkeling van houdbare economieën. Kleine open economieën zoals Curaçao en Sint Maarten zijn kwetsbaar en dienen daardoor een duidelijke visie te formuleren die overtuigend en vertrouwenwekkend is.

Via het IMF was de heer Traa nauw betrokken bij het dossier van correspondentiebanken. Hierdoor heeft hij een goed netwerk opgebouwd in Washington, wat voor de landen van belang is om op korte termijn de behandeling van dit dossier te kunnen voortzetten. Door zijn functie heeft hij te maken gehad met centrale banken over de hele wereld en kent hij als geen ander het belang van een hoge mate van integriteit voor deze instelling. Dit verdient volgens hem bijzondere en continue aandacht.

De heer Traa onderkent dat CBCS ten dienste staat van twee landen en is zich bewust van de culturele diversiteit binnen en tussen de landen. Door zijn jarenlange ervaring met IMF-missies binnen verschillende landen heeft hij de nodige bestuurlijke affiniteit ontwikkeld die in de communicatie en omgang met politieke bestuurders goed van pas komt. Hij wenst een bijdrage te leveren aan de versterking van de samenwerking tussen de landen van onze monetaire unie.

Voor de heer Traa is goed en effectief toezicht op de financiële instellingen door de CBCS van essentieel belang. CBCS dient op dit gebied te beschikken over voldoende goede inhoudelijke expertise om deze taak van de Bank naar behoren te kunnen uitoefenen.

De heer Traa stuurt sterk aan op deskundigheid, kennis, vertrouwen en excellentie en stelt hoge normen aan kwaliteit en productiviteit. Hij staat voor een Centrale Bank die hoog gewaardeerd wordt, een kenniscentrum is en ambitieus is.

Met de benoeming van de heer Traa als president-directeur verwacht de Raad van Commissarissen een bijzondere versterking van de Raad van Bestuur, waarmee de verdere professionalisering van de CBCS kan worden voortgezet.