Raad van Commissarissen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Willemstad/Philipsburg – De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de “RvC”) heeft op 19 april, gelet op de ernst van de kwestie, een zelfstandig onderzoek aangekondigd omtrent de feiten en omstandigheden waarin onder meer vertrouwelijke informatie waarover de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de “CBCS”) zou beschikken is gedeeld met derden. Op basis van deze feiten en omstandigheden kan de RvC toetsen in hoeverre er al dan niet binnen de juridische kaders van het Bankstatuut en het Land Curaçao is gehandeld. Voor het feitenonderzoek is de methodologie gebruikt waarbij naast het bestuderen van onderliggende documentatie ook interviews zijn gehouden met de leden van de RvB en verschillende werknemers van de Bank. Inmiddels bevindt het onderzoek zich in de eindfase en heeft de RvC voorlopige eindrapporten ontvangen. De RvC heeft in het kader van hoor en wederhoor, afgelopen maandag, de leden van de Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld om input en/of commentaar te leveren, alvorens de RvC haar standpunt zal bepalen in deze.