Werkbezoek “BESt4kids” voor voortgang en inspiratie

Verschillende ambtenaren uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba werkten afgelopen week in Utrecht samen met ambtenaren van de ministeries aan het programma “BESt4kids”. Doel van dit programma is om de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) te versterken. Het is de ambitie om in 2022 voor alle kinderen in Caribisch Nederland kwalitatief goede, veilige en betaalbare kinderopvang en buitenschoolse opvang aan te bieden. Opvang die zorgt voor een goede ontwikkeling van ieder kind. Maar ook voor een goede aansluiting met het onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding.

De openbare Lichamen en de ministeries van SZW , VWS , OCW en BZK werken in dit programma nauw met elkaar samen. Daarbij zullen ze veel afstemmen met de lokale stakeholders. Zoals de organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang, de scholen en de overige organisaties in de jeugdketen. (Red.: de centra voor Jeugdzorg, de Voogdijraad, de expertisecentra onderwijszorg etc.).

In 2018 hadden de betrokken ministeries en de openbare lichamen tijdens verschillende werkbijeenkomsten in Caribisch Nederland vastgesteld wat ze gaan doen in het programma BEST(t)4kids. En hoe ze in dit programma met elkaar gaan samenwerken.
Het programma gaat uit van een gezamenlijke aanpak. Maar er is ook oog voor de specifieke problematiek en behoeften per eiland. Ieder eiland, en ook het Rijk, heeft een eigen plan van aanpak opgesteld dat onderdeel vormt van het programma.

Tijdens de afgelopen werkbijeenkomst in Utrecht hebben de betrokken ambtenaren met elkaar verder gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen voor verschillende onderwerpen. Denk daarbij aan het toezicht op de kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen, de geldende kwaliteitsnormen, kinderen die zorg nodig hebben en de kosten van de kinderopvang. De groep bracht ook een werkbezoek aan twee jeugdinstellingen in Brabant: de organisatie voor kinder- en buitenschoolse opvang Wij zijn JONG en de Stichting Milo, een centrum voor kinderen met een speciale zorgbehoefte. Deze bezoeken hebben veel inspiratie opgeleverd. Zowel voor de kinder- en buitenschoolse opvang als voor de samenwerking met de scholen en jeugdinstellingen in Caribisch Nederland.

Het programma BESt4kids staat met ingang van 1 maart 2019 onder leiding van programma manager Fleur Lagcher. Per eiland is een projectleider aangewezen: Angela Dekker voor Sint Eustatius en Rosalyn Johnson voor Saba. De projectleider voor Bonaire wordt naar verwachting in april benoemd. Deze drie projectleiders en de programma manager werken nauw samen met lokaal en in Den Haag gevestigde projectleiders van de betrokken ministeries.