Minimumloon en uitkeringen Caribisch Nederland 5% omhoog na jaarwisseling

Veel inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben moeite om rond te komen. De regering is daarvan doordrongen en heeft eerder dit jaar al maatregelen aangekondigd om de situatie te verbeteren. Vandaag zet het nog een verdere betekenisvolle stap: de werkgeverslasten in Caribisch Nederland worden ruim een kwart lager. Dit maakt het mogelijk om het minimumloon en de uitkeringen met 5 % te verhogen bovenop de inflatie. Dat heeft de regering op Prinsjesdag bekend gemaakt.

“Het is ontzettend belangrijk dat mensen meer kunnen uitgeven, want de kosten van eten, drinken en wonen zijn hoog. Tegelijkertijd let ik erop dat werken nog altijd meer oplevert dan het hebben van een uitkering”, zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door het verlagen van de werkgeverspremies van 18,4 naar 13,4 procent wordt werk goedkoper. Daardoor kan het minimumloon omhoog. De uitkeringen onderstand, AWW en AOV stijgen vervolgens mee met het minimumloon.

De maatregel is een vervolg op eerdere stappen die dit jaar zijn aangekondigd. Het kabinet zorgt ervoor dat kwetsbare groepen als alleenstaande gepensioneerden, volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en (alleenstaande) ouders met kinderen er op vooruit gaan. De onderstand voor mensen die zelfstandig wonen gaat bijvoorbeeld per 1 januari 2019 – omhoog. Bovendien komen er vanaf dan meer mensen in aanmerking voor bijzondere onderstand, doordat het kabinet de inkomensgrens verhoogt naar 120 procent van het minimumloon. Ook stijgt de kinderbijslag in 2019 met 50 procent.

Het kabinet voert een toeslag in voor alleenstaande mensen die arbeidsongeschikt zijn, indien mogelijk per januari 2020. Op dezelfde datum verhoogt het kabinet de  toeslag voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de onderstand te verhogen.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en staatssecretaris Van Ark informeren de Tweede Kamer jaarlijks voor het zomerreces over de voortgang van alle ondernomen acties. In 2020 bekijkt het kabinet het effect van de genomen maatregelen en besluit dan of er extra maatregelen nodig zijn.