Flinke verbeteringen voor inwoners Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten het beter krijgen. De kosten van basale uitgaven zoals huur, eten en drinken zijn nu voor veel mensen hoog in verhouding tot hun inkomen. Daarom neemt het kabinet concrete maatregelen die de armoede verminderen en de werkgelegenheid verbeteren. Deze maatregelen maken onderdeel van een breder pakket aan initiatieven om serieus werk te maken van meer investeringen op de eilanden. Dat schrijven staatssecretarissen Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Eerste en Tweede Kamer.

Photo: Secretaries Tamara van Ark

Het kabinet heeft onderzoek laten uitvoeren naar een ijkpunt voor de bestaanszekerheid op de eilanden. Vooral voor mensen met een laag inkomen is het moeilijk om rond te komen. De conclusies uit het onderzoek vragen om actie. “Door de uitkeringen te verhogen voor de mensen die geen baan hebben of die al met pensioen zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba willen we er aan bijdragen dat het voor hen beter te doen is om de dagelijkse boodschappen en de huur te betalen”, zegt staatssecretaris Van Ark, “ik vind het ook belangrijk dat mensen de kans hebben om werk te vinden. En dat mensen er echt op vooruit gaan als zij vanuit een uitkering aan de slag gaan.”

Het kabinet treft voorzieningen die passen binnen de specifieke context van Caribisch Nederland. “We zetten nu op basis van het regeerakkoord met het hele kabinet belangrijke stappen die het leven van veel mensen moeten verbeteren”, benadrukt Knops. “Met dit pakket aan maatregelen zet het Kabinet een belangrijke stap voorwaarts; dit vraagt ook van de besturen op de eilanden extra inspanningen.”

Met verschillende maatregelen zorgt het kabinet er voor dat kwetsbare groepen als alleenstaande gepensioneerden, volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en (alleenstaande) ouders met kinderen er op vooruit gaan. Ook zijn er maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen en het economisch potentieel te verbeteren.

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u terecht bij Communicatie SSO-CN, Lucia Beck (781-9050) of Carla de Konink (781-0005).

 

 

Maatregelen
Om het inkomen te verhogen
• De onderstand voor mensen die zelfstandig wonen gaat per januari 2019 omhoog.
• Ook stijgt de kinderbijslag dan met 50 procent.
• Het kabinet streeft er naar om per 1 januari 2020 een toeslag voor alleenstaande AOV’ers in te voeren.
• Ook wil het kabinet dan de toeslag voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de onderstand verhogen.
• Tegelijkertijd kunnen vanaf 2019 meer mensen een beroep doen op de bijzondere onderstand, door een verhoging van de inkomensgrens naar 120 procent van het wettelijk minimumloon.
• Het kabinet bekijkt op Prinsjesdag of de werkgeverslasten omlaag kunnen zodat het minimumloon kan stijgen en daarmee ook de uitkeringen.

Om uitgaven te verlagen
• Het kabinet geeft de sociale woningbouw op de eilanden een impuls door het introduceren van een vorm van huursubsidie.
• Ook stelt het kabinet subsidie beschikbaar om de toegankelijkheid van de drinkwatervoorziening te borgen en wordt de telecomwet- en regelgeving herzien om kosten te verlagen.
• Daarnaast wordt ingezet op projecten om de eigen productie van groenten en fruit van de grond te krijgen.

Om toegang tot werk te verbeteren
• Verder helpt het kabinet met het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang.
• Zet het kabinet in op het versterken van ondernemerschap met microkredieten en ondersteuning van de Kamer van Koophandel.
• Tot slot is het heel erg belangrijk dat mensen die hun baan verliezen snel ander werk vinden, zodat zij weer meer gaan verdienen. Daar is het kabinet – met hulp van de gemeente Leiden – al mee aan de slag, maar daar gaat het nog harder aan werken.

Het kabinet heeft het onderzoek ter harte genomen en werkt aan een constructieve samenwerking met de openbare lichamen, zodat de economische situatie voor veel mensen snel verbetert. In 2020 wordt de impact van de genomen maatregelen gewogen zodat er bepaald kan worden of er extra maatregelen nodig zijn.