Publicaties in dagbladen omtrent onder toezicht staande instelling

Willemstad – De Bank heeft kennis genomen van berichten in de media over bestuurswisselingen bij een onder haar toezicht staande verzekeraar.

De Bank heeft, op grond van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (P.B. 1990, no. 77) zoals gewijzigd bij de Landsverordening harmonisatie en actualisering toezichtlandsverordeningen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (P.B. 2015, nr. 67) (Ltv), toezichtbevoegdheid op verzekeraars.

Bij bestuurswisselingen bij onder toezicht staande instellingen geldt conform artikel 32 van de Ltv dat personen die het dagelijks beleid van een verzekeraar (mede)bepalen, niet kunnen worden benoemd zonder voorafgaande toestemming van de Bank.

Toestemming van de Bank is onder andere afhankelijk van de uitkomsten van de deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsing die door de Bank wordt uitgevoerd bij te benoemen (mede-)beleidsbepalers van onder toezicht staande instellingen. De uiteindelijke besluitvorming over dit proces ligt bij de Raad van Bestuur van de Bank. De Bank doet gezien haar geheimhoudingsplicht geen inhoudelijke mededelingen over dergelijke toetsingen.

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN Willemstad, 24 mei 2018