Consultatie voor personeelshandboek Caribisch Nederland

Tijdens verschillende recent georganiseerde bijeenkomsten hebben medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een concept personeelshandboek met alle schoolbesturen van Caribisch Nederland besproken om gezamenlijk vast te stellen welke aanpassingen nodig zijn.

 

Het concept personeelshandboek beschrijft de rechten en plichten van het onderwijspersoneel in Caribisch Nederland. De rechtspositie van het onderwijspersoneel is een veelomvattende materie. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in verschillende regelingen. Een overzicht van de belangrijkste regelingen is opgenomen in de bijlage bij het handboek. Deze regelingen zijn overigens openbaar en voor iedereen te raadplegen op internet (http://wetten.overheid.nl).

 

De totstandkoming van het personeelshandboek is een van de acties uit de onderwijsagenda voor Caribisch Nederland voor de jaren 2017 tot en met 2020. In de onderwijsagenda staan acties die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Daarbij is ook aandacht voor een aantal randvoorwaarden, zoals op het terrein van de arbeidvoorwaarden. Het personeelshandboek heeft als doel om bij te dragen aan een correcte uitvoering van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst.  Deze overeenkomst is tot stand is gekomen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), waar de schoolbesturen, de vakbonden en het eilandsbestuur deel van uitmaken. Het handboek geeft aan welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op het onderwijspersoneel, zoals informatie over de beloning, toelagen en verlofsoorten.

 

Het personeelshandboek is bestemd voor het onderwijspersoneel dat op Bonaire, Saba of Sint Eustatius in dienst is bij een door de rijksoverheid bekostigde school voor openbaar of bijzonder onderwijs. Met het onderwijspersoneel worden de directeur, de adjunct directeur, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel bedoeld.

 

De consultatie was nuttig en heeft veel opgeleverd: van vragen tot verzoeken om aanvulling en kritische kanttekeningen. OCW verwerkt deze input momenteel om later dit jaar te komen tot de definitieve versie van het personeelshandboek. Voor de afronding van het handboek beziet het ministerie onder andere in welke mate het ambtenarenrecht van toepassing is op het personeel van scholen voor bijzonder onderwijs (onderwijs gebaseerd op bijvoorbeeld een religieuze visie).