Per 1 juli 2017 nieuwe “Aanwijzing Relationeel Geweld” van kracht

Per 1 juli 2017 is de “Aanwijzing Relationeel Geweld” van kracht binnen Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze richtlijn vervangt de “richtlijn geweld binnen de relationele sfeer Curaçao” uit 2006 en de “richtlijn huiselijk geweld en eergerelateerd geweld van het OM Nederland” (2010A010). Het betreft een richtlijn in de zin van artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de ProcureurGeneraal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Met de term “relationeel geweld” wordt duidelijk gemaakt dat het geweld niet alleen plaatsvindt binnen een huis. Het gaat namelijk om geweld dat door iemand binnen de familie- of amoureuze relatie van het slachtoffer is/wordt gepleegd, ongeacht de plaats waar het geweld wordt gepleegd. Het doel van deze aanwijzing is dat er uniformiteit ontstaat en een effectiever en efficiënter optreden van politie en Openbaar Ministerie in reactie op relationeel geweld. Bij het bestrijden van relationeel geweld is het van groot belang om recidive te voorkomen. Hulpverlening aan dader en slachtoffer dienen in een zo vroeg mogelijke stadium te worden ingezet. Relationeel geweld is namelijk een van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie in 2017. Geweld binnen de relationele sfeer is een probleem dat helaas op grote schaal voorkomt, maar veelal onzichtbaar blijft. Het Openbaar Ministerie wil deze kwetsbare groep slachtoffers beschermen. Deze aanwijzing stelt regels over de opsporing en vervolging van relationeel geweld. Daarbij worden randvoorwaarden geformuleerd voor de invulling van lokale samenwerking tussen politie en Openbaar Ministerie en andere partners zoals de reclassering op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het OM realiseert zich dat de aanwijzing op Sint Maarten in eerste instantie beperkte inzetbaarheid heeft, omdat de slachtofferhulp in oprichting is. Om die reden ziet het Openbaar Ministerie graag dat Slachtofferhulp spoedig zijn vorm krijgt op Sint Maarten en werkt daar graag aan mee.

Meer weten hoe aangifte te doen van relationeel geweld of aanmelden en/of bespreekbaar te maken, zie onze website http://www.openbaarministerie.org/nl/ppg/richtlijnen