Per 1 juli 2017 “Aanwijzing afpakken” van kracht

Per 1 juli 2017 is de “Aanwijzing afpakken” van kracht. Deze aanwijzing stelt regels voor het strafrechtelijk afpakken door het Openbaar Ministerie (OM) van financiële opbrengsten uit criminele activiteiten.

De aanwijzing gaat in op de instrumenten die het OM daarbij ter beschikking staan en is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Bij het hanteren van het strafrechtelijk instrumentarium is de regulier rechtsbescherming uitgangspunt. De strafrechtelijke (afpak)bevoegdheden kunnen alleen worden ingezet indien er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit gepleegd door een verdachte in de zin van het Wetboek van Strafvordering, waarbij de wettelijke bepalingen omtrent de eventuele betrokkenheid van de rechter van toepassing zijn.

Het betreft een aanwijzing in de zin van artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de Procureur-Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het is de wens van de Procureur-Generaal dat het strafvorderingsbeleid in en tussen het OM Curaçao, OM Sint Maarten en OM BES voor zover mogelijk eenduidig is. Daarom is ervoor gekozen om één aanwijzing uit te vaardigen voor het gehele OM Carib.

De overheid staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving en kiest daarbij voor een brede en integrale aanpak van alle vormen van criminaliteit, misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude in de samenleving. Veel strafbare feiten worden gepleegd vanuit een winstoogmerk; het afpakken van crimineel vermogen is dan ook een waardevol middel in de bestrijding van criminaliteit. Uitgangspunt is dat de effectiviteit bepalend is bij de keuze voor een afpakmogelijkheid of een combinatie van afpakmogelijkheden. Ketensamenwerking staat bij afpakken centraal. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, is hierbij cruciaal. De inzet van het strafrechtelijk instrumentarium om crimineel vermogen af te pakken is een belangrijk onderdeel van deze aanpak van de overheid, maar zeker niet de enige. In verschillende landen binnen het Koninkrijk zijn daarom ook al integrale afpakteams actief.

De aanwijzing is terug te lezen op de website van het Openbaar Ministerie:  http://www.openbaarministerie.org/nl/ppg/richtlijnen