Prince Bernhard Culture Netherlands Antilles and Aruba, and changes name

Prince Bernhard Culture Caribbean, Six islands stay together

On Friday, September 23, 2011 was a historic day for the Prince Bernhard Culture Netherlands Antilles and Aruba.

 

online casino

On this day signed Mr. Chairman. Winthrop Curiel and secretary Dr Silvio Jonis Refuge, in the presence of notary Mr. C. AP Baaten, observer notary Michael Alexander, the deed amending the statutes of the foundation. Some things happened in the presence of members of the board of the ABC Islands and the Windward Islands. Notary Alexander, a former board member, was also present. The Prince Bernhard Cultural Fund was established in 1953 with the aim to provide financial support to activities, projects and publications in the field of history and literature, visual arts, performing arts, heritage and nature conservation on all six islands of the Netherlands Antilles. Already 58 years gives the Culture grants to many organizations, groups and individuals on six islands and contributes to the cultural well being of the residents. When Aruba after 1986 came from the Antillean constellation, the elected board members stayed together in the foundation. After 2010, after the demise of the Netherlands Antilles, once again chose the members to continue working together to make a foundation in order to support projects. In a period that each island has its wings and its own direction determines, choose the Prince Bernhard Culture Caribbean for them will be anchored in the idea together to be more and do for the residents of the six islands in the fields of culture and nature conservation.

Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba wijzigt naam en wordt

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Zes eilanden blijven samen

Willemstad – Vrijdag 23 september 2011 was een historische dag voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba. Op deze dag tekenden voorzitter dhr. Winthrop Curiel en secretaris drs. Silvio Jonis, ten overstaan van kandidaat-notaris mr. C. A.P. Baaten, waarnemer van notaris mr. Michael Alexander, de akte inhoudende wijziging van de statuten van de stichting. Het één en ander geschiedde in het bijzijn van de leden van het bestuur van de ABC eilanden en de Bovenwindse eilanden. Notaris Alexander was, als oud bestuurslid, ook aanwezig.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds werd opgericht in 1953 met het doel om financiële steun te verlenen aan activiteiten, projecten en publicaties op het terrein van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, podiumkunsten, monumentenzorg en natuurbehoud op alle zes eilanden van de Nederlandse Antillen. Reeds 58 jaar verleent het Cultuurfonds subsidies aan vele organisaties, groepen en personen op de zes eilanden en draagt zo bij aan het culturele welzijn van de inwoners.

 

Toen Aruba na 1986 uit de Antilliaanse constellatie trad, kozen de bestuursleden ervoor om samen te blijven in één stichting. Na 2010, na het opheffen van de Nederlandse Antillen, kozen de leden wederom ervoor om samen te blijven werken in één stichting om zodoende projecten te kunnen ondersteunen.

In een periode dat elk eiland zijn vleugels uitslaat en zijn eigen richting bepaalt, kiest het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied ervoor zich te verankeren in de gedachte samen meer te kunnen bereiken en betekenen voor de inwoners van de zes eilanden op het gebied van cultuur- en natuurbehoud.